Algemene voorwaarden Alma Taxi Zwanenburg

KNV Taxi
Spui 188, 2511 BW Den Haag
Postbus 19365, 2500 CJ Den Haag
T 070-3751751, F 070-3751788
E tvn@knv.nl, I www.knv.nl

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer
gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 22 juni 2006,
aktenummer 50/2006, ter vervanging en opvolging van de eerder door Koninklijk Nederlands Vervoer gedeponeerde Algemene
Voorwaarden voor Taxivervoer d.d. 20 maart 2003, aktenummer 31/2003.
Deze algemene voorwaarden van de vereniging KNV Taxi zijn totstandgekomen in maart 2006 in overleg met de
Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en treden
in werking per juli 2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

Artikel 1: Begripsomschrijving
In deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt verstaan onder:
1. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per Auto zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000, waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen dan wel wordt bepaald door het hanteren van de taxameter. Het vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.
2. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/Opdrachtgever en Alma Taxi Zwanenburg afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten.
3. Taxistandplaats: een deel van de voor het openbaar verkeer openstaande weg dat door de wegbeheerder is aangewezen als parkeerplaats voor taxi’s.
4. Auto: motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000.
5. Reiziger: de persoon die door Alma Taxi Zwanenburg wordt vervoerd.
6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Vervoerovereenkomst aangaat met Alma Taxi Zwanenburg.
7. Opdracht:
a. een opdracht van een natuurlijke persoon aan een Alma Taxi Zwanenburg die op een Taxistandplaats reizigers afwacht;
b. iedere andere opdracht van een Reiziger/Opdrachtgever aan Alma Taxi Zwanenburg, in welke vorm dan ook.
8. Alma Taxi Zwanenburg: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens Personeel daaronder begrepen, die zich verbindt personen te vervoeren per Auto.
9. Personeel: Personeelsleden in dienst van Alma Taxi Zwanenburg met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienst zijn van Alma Taxi Zwanenburg maar wel dienst doen in zijn opdracht in een vervoermiddel van Alma Taxi Zwanenburg of een vervoermiddel dat aan Alma Taxi Zwanenburg beschikbaar is gesteld.
10. Handbagage: bagage die een Reiziger als gemakkelijk mee te voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, daaronder begrepen levende dieren, alsmede voorwerpen die door de Alma Taxi Zwanenburg als handbagage worden toegelaten.

Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten en vormen de basis voor de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer, zoals bedoeld in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst
Een Vervoerovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door Alma Taxi Zwanenburg van een Opdracht. Is sprake van een opdracht als bedoeld in artikel 1 onder 7a., dan is Alma Taxi Zwanenburg verplicht, behoudens het bepaalde in artikel 7 zesde lid, deze opdracht te aanvaarden. De verplichtingen van Alma Taxi Zwanenburg gelden eveneens tegen over de Reiziger die niet als Opdrachtgever optreedt. Door de aanvaarding van de reis treedt Reiziger als partij toe tot de Vervoerovereenkomst.

Artikel 4: Beëindiging Vervoerovereenkomst
1. Alma Taxi Zwanenburg kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen, indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de Alma Taxi Zwanenburg kan worden gevergd dat hij de Reiziger vervoert. Alma Taxi Zwanenburg kan in dat geval de Reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten.
2. Alma Taxi Zwanenburg is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden de Reiziger enige schade te vergoeden3. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs tot stand komt via de taxameter, het bedrag verschuldigd dat de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit. Ingeval voor aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, Reiziger een evenredig deel daarvan verschuldigd, ter vergoeding van het reeds gereden deel van de rit.
4. Reiziger/Opdrachtgever kan voor aanvang van de bij Alma Taxi Zwanenburg bestelde reis afzien. In een dergelijk geval is de Reiziger/Opdrachtgever gehouden tot een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid aan de Alma Taxi Zwanenburg.
5. Ingeval Alma Taxi Zwanenburg bij een bestelde reis niet volgens afspraak verschijnt heeft Reiziger bij aantoonbare schade recht op een op redelijkheid en billijkheid gebaseerde schadeloosstelling.

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden
Reiziger
1. Reiziger is gehouden:
a. door Alma Taxi Zwanenburg in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de door Alma Taxi Zwanenburg aangewezen zitplaats;
b. de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een rechtsgeldig opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door de Reiziger kan op deze worden verhaald.
2. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van:
a. beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;
b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Alma Taxi Zwanenburg;
c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;
d. het gebruiken van rookwaar, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Alma Taxi Zwanenburg;
e. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens Alma Taxi Zwanenburg en of anderen;
f. het op enigerlei wijze hinderen van Alma Taxi Zwanenburg in de uitoefening van zijn taak.
3. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen ritprijs, hetzij de door de taxameter bepaalde ritprijs te betalen.
4. Wanneer vóór of tijdens de reis omstandigheden aan de zijde van Alma Taxi Zwanenburg zich opdoen of naar voren komen, die Reiziger bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor hem grond hadden opgeleverd de Vervoerovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is Reiziger bevoegd de overeenkomst op te zeggen. De opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de Vervoerovereenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden.
5. Reiziger is bevoegd om tussentijds de eindbestemming van de rit te wijzigen; dit met inachtneming van het in lid 3 gestelde.
6. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht het portier zodanig te openen, dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.

Artikel 6: Betaling
1. Betalingen door Reiziger/Opdrachtgever aan Alma Taxi Zwanenburg dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, daarbij algemeen erkende vormen van elektronische betalingen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
2. Alma Taxi Zwanenburg is gerechtigd bij Reiziger/Opdrachtgever te bevorderen dat contante betalingen in gepast geld worden voldaan. Alma Taxi Zwanenburg is niet gehouden een hoeveelheid munten als betaling aan te nemen, waarvan het tellen een onevenredig oponthoud veroorzaakt.
3. Alma Taxi Zwanenburg verstuurt een factuur aan Reiziger/Opdrachtgever indien niet contante betaling is overeengekomen. Betaling door Reiziger/Opdrachtgever dient zonder enige korting, opschorting of verrekening te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij het overschrijden van deze termijn is Reiziger in verzuim en kunnen conform de wettelijke regeling kosten in rekening worden gebracht.
4. Alma Taxi Zwanenburg is te allen tijde gerechtigd zijn vorderingen op Reiziger/Opdrachtgever te verrekenen met zijn schulden aan Reiziger/Opdrachtgever.
5. Uitvoering op grond van de Vervoerovereenkomst geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn vastgesteld door Alma Taxi Zwanenburg en tevoren aan de Reiziger/Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden Alma Taxi Zwanenburg
1. Alma Taxi Zwanenburg is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.
2. Alma Taxi Zwanenburg is verplicht de Reiziger naar de bestemming te brengen volgens de voor de Reiziger gunstigste weg hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij de Reiziger of de meldkamer/centrale nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te rijden.
3. Alma Taxi Zwanenburg is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen alsmede het in- en uitladen van Handbagage, tenzij zulks om (verkeers-)technische redenen volstrekt onmogelijk is.
4. Alma Taxi Zwanenburg is bij gebruik van de taxameter verplicht de stand van de taxameter bij het einde van de rit zo lang te laten staan, dat Reiziger zich redelijkerwijs van de stand op de hoogte heeft kunnen stellen.
5. Alma Taxi Zwanenburg is verplicht aan de Reiziger op diens verzoek een betalingsbewijs te verstrekken waarop tenminste de ritprijs, naam bedrijf, naam chauffeur, datum en (globale) tijdstip van de rit wordt vermeld.
6. Alma Taxi Zwanenburg is bevoegd Reiziger die zich niet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houdt, de toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, dan wel hem uit het vervoermiddel te (doen) verwijderen, indien in redelijkheid niet van Alma Taxi Zwanenburg kan worden gevergd dat hij deze Reiziger vervoert. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
7. Alma Taxi Zwanenburg is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met boeking van ritten of anderzijds conform de Wet persoonsregistraties.
8. Alma Taxi Zwanenburg is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden hem daartoe noodzaken, het vervoer geheel of gedeeltelijk te staken. Alma Taxi Zwanenburg stelt de Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het staken en indien mogelijk van de redenen, de door hem te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs totstandkomt via de taxameter, het bedrag dat de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit verschuldigd. Ingeval voor de aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is de Reiziger voor het deel van de rit dat inmiddels is uitgevoerd, een evenredig deel van die overeengekomen ritprijs verschuldigd.

Artikel 8: Handbagage
1. Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te verpakken.
2. Alma Taxi Zwanenburg heeft het recht het vervoer van Handbagage, welke door zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien Handbagage bestaat uit:
a. vuurwapens, slag- en/of steekwapens;
b. ontplofbare stoffen;
c. samengeperste gassen in reservoirs;
d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen;
e. sterk of kwalijk ruikende stoffen;
f. verdovende middelen;
g. munitie.
3. Alma Taxi Zwanenburg is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat Handbagage van Reiziger niet verloren gaat of beschadigd wordt.

Artikel 9: Vervoer van dieren
1. Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het volgende lid van dit artikel is bepaald, in gemakkelijk draagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot gehouden, worden meegevoerd. Honden mogen evenwel ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd.
2. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet worden meegenomen, indien deze op enigerlei wijze voor Reiziger of voor het personeel lastig of hinderlijk kunnen zijn of lijden aan een ernstige ziekte.

Artikel 10: Gevonden voorwerpen
Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen ten aanzien van de aangifte- en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het volgende:
a. Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij Alma Taxi Zwanenburg mededeling te doen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom. Alma Taxi Zwanenburg is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of de geldsom onder zich houdt, is hij verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden.
b. Alma Taxi Zwanenburg is bevoegd een door Personeel gevonden of door een ander gevonden en aan hem afgegeven voorwerp na drie maanden of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te verkopen, voorzover het betreft niet kostbare zaken.
c. Alma Taxi Zwanenburg is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een ingevolge lid b verkocht voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien deze zich binnen drie jaren na melding van verlies aanmeldt. Indien de rechthebbende de opbrengst van de verkoop van een gevonden voorwerp opeist, mag de Alma Taxi Zwanenburg het verschuldigde bewaarloon en de administratiekosten met die opbrengst verrekenen.
d. Alma Taxi Zwanenburg kan voor de behandeling van een verzoek met betrekking tot een verloren voorwerp of geldsom administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 11: Annulering
1. Reiziger/Opdrachtgever is gerechtigd de tevoren afgesloten Vervoersovereenkomst met tevoren overeengekomen ritprijs te annuleren door middel van mondelinge of schriftelijke kennisgeving:
a. indien de annulering plaatsvindt tussen 21 en 14 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/Opdrachtgever aan Alma Taxi Zwanenburg verschuldigd: 10% van de overeengekomen ritprijs;
b. indien de annulering plaatsvindt tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/Opdrachtgever aan Alma Taxi Zwanenburg verschuldigd: 35% van de overeengekomen ritprijs;
c. indien de annulering plaatsvindt maximaal 2 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/Opdrachtgever aan Alma Taxi Zwanenburg verschuldigd: 75% van de overeengekomen ritprijs; d. indien de annulering plaatsvindt tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.
2. Indien Reiziger aantoont dat de door Alma Taxi Zwanenburg geleden schade minder is dan het uit toepassing van lid 1 voortvloeiende bedrag, zullen die lagere kosten worden berekend.

Artikel 12: Overmacht
1. Indien Alma Taxi Zwanenburg door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Reiziger/Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Een tekortkoming kan Alma Taxi Zwanenburg niet worden toegerekend wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. In geval van overmacht heeft Reiziger/Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Indien een tekortkoming de Alma Taxi Zwanenburg niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft de Reiziger met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van Alma Taxi Zwanenburg
1. Alma Taxi Zwanenburg is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer de reiziger is overkomen. Alma Taxi Zwanenburg is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Alma Taxi Zwanenburg niet heeft kunnen vermijden en waarvan Alma Taxi Zwanenburg de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Alma Taxi Zwanenburg in genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd is, is wettelijk beperkt tot een bedrag van € 137.000,- per Reiziger.
2. Alma Taxi Zwanenburg is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van de handbagage, voorzover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer en is veroorzaakt:
a. door een aan Reiziger overkomen ongeval dat voor rekening van Alma Taxi Zwanenburg komt of
b. door een omstandigheid die een zorgvuldig Alma Taxi Zwanenburg heeft kunnen vermijden of waarvan zulk een Alma Taxi Zwanenburg de gevolgen heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Alma Taxi Zwanenburg mogelijk verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per Reiziger.
3. In geval van vertraging is Alma Taxi Zwanenburg wettelijk aansprakelijk tot een maximum van € 1000,- .

Artikel 14: Aansprakelijkheid van Reiziger
1. Reiziger is in beginsel verplicht aan Alma Taxi Zwanenburg de schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage Alma Taxi Zwanenburg berokkent, behalve voorzover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van zijn Handbagage.

Artikel 15: Verzekering
1. Reiziger/Opdrachtgever kan Alma Taxi Zwanenburg opdragen voor diens rekening een verzekering af te sluiten die de risico’s dekt voor welke Alma Taxi Zwanenburg niet aansprakelijk is.
2. Indien Reiziger/Opdrachtgever aan Alma Taxi Zwanenburg heeft opgedragen zodanige, dan wel een zeer beperkte verzekering af te sluiten en Alma Taxi Zwanenburg heeft de Opdracht aanvaard en bevestigd, zal Alma Taxi Zwanenburg aansprakelijk zijn voor de schade, die voor Reiziger/Opdrachtgever voortvloeit uit het niet ten uitvoer brengen van de aan Alma Taxi Zwanenburg gegeven opdracht.
3. Alma Taxi Zwanenburg kan ingeval sprake is van zeer waardevolle Handbagage Reiziger/Opdrachtgever verplichten een deugdelijke reis- en bagageverzekering af te sluiten. Alma Taxi Zwanenburg kan in zo’n geval Reiziger/Opdrachtgever verzoeken bewijs daarvan te leveren.

Artikel 16: Klachten en geschillen
1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de Vervoerovereenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Alma Taxi Zwanenburg binnen 6 weken nadat Reiziger/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Reiziger/Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.
2. Geschillen tussen Reiziger/Opdrachtgever en Alma Taxi Zwanenburg over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Alma Taxi Zwanenburg te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door Reiziger/Opdrachtgever als door Alma Taxi Zwanenburg worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Taxivervoer, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien Reiziger/Opdrachtgever zijn klacht eerst aan Alma Taxi Zwanenburg heeft voorgelegd.
4. Nadat de klacht aan Alma Taxi Zwanenburg is voorgelegd dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer Reiziger een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Alma Taxi Zwanenburg aan deze keuze gebonden. Indien Alma Taxi Zwanenburg dit wil doen, moet hij Reiziger schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Alma Taxi Zwanenburg dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
7. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
8. Alma Taxi Zwanenburg spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van Reiziger deze serieus en in redelijkheid naar genoegen van Reiziger af te handelen.
9. Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient Alma Taxi Zwanenburg klagende Reiziger te wijzen op de mogelijkheid het aldus ontstane geschil aan de in lid 2 genoemde geschillencommissie.
10. Reiziger moet ingeval hij Alma Taxi Zwanenburg aansprakelijk stelt voor schade, deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Alma Taxi Zwanenburg melden. De aard en deomvang van de schade moet daarbij bij benaderingworden aangegeven.

Artikel 17: Overige voorwaarden
1. KNV Taxi zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.
2. Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.
3. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar.
5. Alma Taxi Zwanenburg is verplicht bekendheid te geven aan de wijze waarop Reiziger/Opdrachtgever op diens verzoek deze Voorwaarden kan verkrijgen.
6. Desgevraagd zijn deze voorwaarden ook kosteloos verkrijgbaar bij de Alma Taxi Zwanenburg en te raadplegen via internet, onder meer op www.knv.nl.